http://www.awa.org.ge

 

მისია

ხანდაზმულ ქალთა სრულფასოვანი და ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა მათი უფლებების დაცვის, ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის, ხანდაზმულთა რესურსების მაქსიმალური გამოყენების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის გზით.


მიზნები:

ხანდაზმულ ქალთა უფლებების დაცვა და ინტერესების ლობირება საზოგადოებაში.

სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულ ქალთა პრობლემების წარმოჩენა, დახმარების ოპტიმალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.

ხანდაზმულ ქალთა აქტიური ინტეგრაცია საზოგადოებაში, მათი რესურსების მაქსიმალური გამოყენება.


სამიზნე ჯგუფი:

ხანდაზმულები, უპირატესად მარტოხელა, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი ხანდაზმული ქალები.